Građansko pravo

Građansko pravo je oblast privatnog prava koja se bavi regulisanjem subjektivnih građanskih prava i građanskopravnih odnosa fizičkih i pravnih lica, u skladu sa načelom ravnopravnosti strana, za razliku od javnih prava u kojima ovo načelo nije prisutno, te jedna od strana nekog odnosa (država) nastupa sa pozicije moći u odnosu na drugu stranu, koja se potčinjava njenoj volji. Pored načela ravnopravnosti strana, građansko pravo karakterišu i načela autonimije volje, prenosivosti građanskih prava, imovinske sankcije, zaštite na privatni zahtev i dispozitivnosti normi. Građansko pravo se deli na opšti deo, stvarno pravo, obligaciono pravo, porodično pravo i nasledno pravo.