Državina

Državina je stvarno pravo uže od prava svojine koje predstavlja faktičku vlast na stvari. Zakon pruža zaštitu državini, te ukoliko Vam je ovo pravo ugroženo, možete se obratiti sudu podizanjem državinske tužbe. U zavisnosti od toga da li počiva na punovažnom pravnom osnovu ili ne, državina može biti zakonita, odnosno nezakonita, kao i savesna, odnosno nesavesna u zavisnosti od toga da li je držalac svestan punovažnosti, odnosno nepunovažnosti pravnog osnova za državinu. Tužba štiti poslednjeg mirnog držaoca bez obzira na zakonitost, odnosno savesnost njegove državine i može se podneti protiv svih lica koja su državinu oduzeli, odnosno smetali, osim protiv lica od koga je sam tužilac državinu oduzeo. Tužba se podnosi u subjektivnom roku od 30 dana, a najkasnije u roku od godinu dana od dana smetanja, odnosno oduzimanja državine. Postupak je hitan, a sud može odrediti i privremene mere ukoliko postoji opasnost protivpravnog oštećenja stvari, radi sprečavanja nasilja i otklanjanja nenadoknadive štete.