Krivično pravo

Krivično pravo je grana javnog prava, s obzirom da država u odnosu na stanovništvo istupa u ulozi moći, koja sa ciljem da suzbije kriminalitet propisuje koja se dela smatraju krivičnim delima, koje se sankcije izriču učiniocima ovih dela i u kom postupku. Kancelarija se bavi kako zastupanjem privatnog tužioca, oštećenog kao tužioca i oštećenog, tako i odbranom okrivljenog u svim fazama krivičnog postupka i to u toku predistražnog postupka, istrage, stavljanja okrivljenog pod optužbu, pripreme glavnog pretresa, glavnog pretresa i postupcima po redovnim i vanrednim pravnim lekovima.