Ugovori

Za nastanak ugovora potrebna je saglasnost volja (koje moraju biti ozbiljne, stvarne i slobodne) poslovno sposobnih lica (u nekim slučajevima moguće je da ugovor nastane i saglasnošću volja ograničeno poslovno sposobnih, odnosno poslovno nesposobnih lica) o predmetu ugovora (činidbama jedne i druge strane koje moraju biti moguće, dopuštene i određene odnosno odredive). Ugovor mora imati i dopušten pravni osnov (causa) koji predstavlja razlog obvezivanja, a koji mora biti istinit i u skladu sa prinudnim propisima, javnim poretkom i dobrim običajima. Pored ovih pravila, neki ugovori ne mogu nastati bez odgovarajuće forme. Neispunjenje nekih od gore navedenih uslova povlači za sobom ništavost, odnosno rušljivost ugovora koje se utvrđuju, odnosno konstatuju u sudskom postupku. Svaki pravovaljan ugovor proizvodi određena dejstva. Kako ugovori stvaraju prava i obaveze za ugovorne strane (delimo ih na dvostrano, odnosno jednostrano obavezujuće u zavisnosti od toga da li obaveze nastaju za obe strane ili samo za jednu), u slučaju delimičnog ili potpunog neispunjenja javlja se odgovornost neke ili obe ugovorne strane. Kancelarija sastavlja sve vrste ugovora, zastupa stranke od momenta izražavanja volje za sklapanje ugovora, preko sastavljanja ponude, učestvovanja u pregovorima, samog zaključenja ugovora, sve do sudskih postupaka koji za predmet imaju kakvu povredu prava iz ugovora, odnosno punovažnost ugovora.