Privredno pravo

Privredno pravo je grana prava koja za cilj ima propisivanje pravila o statusu privrednih subjekata (statusno privredno pravo) i njihovim pravnim poslovima (ugovori u privredi). Privredno društvo koje stiče pravni subjektivitet upisom u registar privrednih subjekata na osnovu osnivačkog akta koji je u formi odluke ili ugovora (u zavisnosti od toga da li društvo osniva jedno ili više lica), osnivaju fizička i pravna lica radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti, u nekoj od zakonom predviđene četiri forme društva i to ortačko društvo, komanditno društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo. Kancelarija se bavi kako postupkom osnivanja društva, sastavljanjem osnivačkih akata i statuta (koji je obavezni akt akcionarskih društava), davanjem pravnih saveta i mišljenja vezanih za poslovanje društva, zastupanjem društva u odnosu sa klijentima i pred sudom, ili savetovanjem i zastupanjem društava u postupcima likvidacije (postupak dobrovoljnog, ili prinudnog prestanka privrednog društva, kada društvo ima dovoljno sredstava za namirenje svojih obaveza) i stečaja (postupak reorganizacije, ili prestanka privrednog društva koje nema dovoljno sredstava za izvršenje svojih obaveza sudskim kolektivnim namirenjem poverilaca), tako i sastavljanjem svih vrsta ugovora u privredi, poput ugovora o prodaji u privredi, ugovora o posredovanju, ugovora o komisionu, ugovora o uskladištenju robe, ugovora o špediciji, ugovora o licenci, ugovora o građenju, itd.